Környezetvédelem
 

 

A cég komoly tapasztalatokkal rendelkezői mérnökeivel és az előírásoknak megfelelő laboratóriumi háttérrel az alábbi akkreditált mérések, mintavételezések elvégzésére jogosult

Levegőtisztaság-védelmi mérések

 • környezeti levegő (immisszió) vizsgálata
 • légszennyező pontforrások emisszió mérése
 • munkahelyi levegőszennyezettség vizsgálat
 • klíma- és szellőzéstechnikai mérés


Zajmérések:

 • környezeti zajmérés
 • közlekedési zajvizsgálat
 • munkahelyi zajmérés


Mintavételezések analitikai vizsgálatokhoz

földtani közegből általános kémiai, szervetlen és szerves mikroszennyezők meghatározásához,
ökotoxikológiai- és mezőgazdasági célú vizsgálatokhoz tőzeg és tőzegkészítményekből felszín alatti vizekből általános kémiai, szervetlen és szerves mikroszennyezők meghatározásához, ökotoxikológiai vizsgálatokhoz ipari, kommunális és tisztítótelepi szennyvizekbõl és iszapokból kommunális, inert és veszélyes hulladékból


Rezgésmérés-rezgésvédelem

 • Közlekedési zajvizsgálatok meglévő, ill. tervezett közúthálózat repülőterek, heliportok üzemelése
 • Vasúti és vízi közlekedési eszközök a munkavállalókat érő egésztest és lokális rezgésterhelés műszeres mérése,
 • Rezgéscsökkentő műszaki beavatkozások tervezése
 • építési, bontási tevékenységek, egyedi berendezések létesítése, üzembe helyezése,
 • szórakozóhelyek, szabadtéri rendezvények működése.


Egyéb vizsgálatok:

 • Teremakusztikai vizsgálatok,
 • Léghanggátlás műszeres mérése.


Egyéb mérések, vizsgálatok

 • Általános légtechnikai-fizikai állapot mérések:
 • Légsebesség
 • Térfogatáram
 • Nyomás
 • Hõmérséklet
 • Épületfizikai termovíziós vizsgálatok
 • Hõkamerás műszaki hiba feltárás


Termovíziós vizsgálatok:

Bel- és kültéri mesterséges megvilágítás mérés:
Világítástechnikai jellemzők (paraméterek) meghatározása és ellenőrzése.

Mintavételezések, monitoring rendszerek

MINTAVÉTELEZÉSEK:

Egyedi tevékenységünk ezen a szakterületen:
a szén-hidrogén szennyezés helyszíni feltérképezése talajból és talajvízből.
Monitoring rendszerek tervezése, telepítése és üzemeltetése:

Környezetvédelmi szakértés, tervezés

 • Környezeti hatásvizsgálat, hatástanulmány készítése
 • Technológiák, tevékenységek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Környezetvédelmi teljesítményértékelés
 • Környezeti kockázatelemzés
 • Építési- és létesítési engedélyezési dokumentációk környezetvédelmi tervfejezeteinek készítése
 • Üzemanyag tárolótartályok engedélyeztetéséhez a környezetvédelmi tervfejezet kidolgozása
 • Környezetvédelmi állapotfelmérés: környezetszennyezés feltárása, lehatárolása
 • kárelhárítási terv készítése, kárelhárítás megszervezése és lebonyolítása
 • Környezetvédelmi állapotvizsgáló szakértői tevékenység
 • (a felszámolási eljárás és végelszámolás során)
 • Környezetvédelmi pályázatok készítése
 • Környezetvédelmi engedélyeztetés
 • Rendezési tervek környezetvédelmi fejezetének kidolgozása
 • Hulladékgazdálkodási terv készítése
 • Vízminőségi-kárelhárítási üzemi terv készítése
 • Kármentesítéssel összefüggő tervek, engedélyek készítése
 • Légszennyezés terjedésének számítógépes modellezése
 • Légszennyező pontforrás engedélyezési dokumentációjának készítése
 • Levegőtisztaság-védelmi és hulladék bejelentések
 • Települési környezetvédelmi programok készítése
 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Zaj- és rezgéscsökkentő beavatkozások tervezése
 • Zajtérkép készítése
 • Környezetvédelmi képviselet

Cégünk komplex környezetvédelmi tervezői és szakértői szolgáltatásokat nyújt a

 • levegőtisztaság-védelem;
 • zaj- és rezgésvédelem;
 • vízminőség-védelem;
 • talajvédelem;
 • természetvédelem;
 • településvédelem;
 • kommunális,
 • inert és veszélyes hulladék kezelés területén.


A talajok és a felszín alatti vizek szennyezéseinek felszámolása bonyolult eljárások összessége.
A szennyezett közeg kitermelése, elszállítása és kezelése, mentesítése rendkívül idő- és költségigényes.
A hatékony kármentesítéshez szakszerű tervezés és kivitelezés szükséges.
Tapasztalt mérnökeinknek köszönhetően azonban a kármentesítés mindvégig optimális feltételek
mellett zajlik, ami rövid időintervallumot és alacsony költségeket eredményez az in situ (helyben kezelés), az ex situ (kitermelést követően) on site (a szennyeződés helyéhez közel) vagy az off site (kezelõ telepen) eljárások esetében is.


Cégünk vállalja a szennyezett talajok és felszín alatti vizek:

 • kármentesítési eljárásainak kiválasztását a gazdasági és
 • ökológiai szempontok figyelembe vételével,
 • kármentesítési technikák kidolgozását és végrehajtását,
 • szennyezett talaj kármentesítésének tervezését és irányítását,
 • felszín alatti vizek kármentesítésének tervezését és irányítását,
 • felszín alatti vizek monitoringját,
 • szennyezett területek humán-egészségügyi és humán-ökológiai
 • kockázatbecslésének elkészítését, modern műszaki szoftver állományaink segítségével


Cégünk a kármentesítési koncepcióját a tevékenységekre vonatkozó hatályos jogszabályok - 219/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelmérõl és a 10/2000 (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a határértékekrõl - elõírásainak maximális figyelembevételével alakította ki.

Hatásnövelt biokémiai kármentesítés(enzimes technológia)

A szénhidrogén szennyeződések szabályozott biológiai lebontása (biodegradáció) során a mikroszervezetek(vagy speciálisan kiválasztott trágya giliszta) speciális enzimrendszereik révén, megfelelő redoxpotenciál mellett, mobilizált formájú nitrogén, foszfor, kálium jelenlétében a szénhidrogén vegyületeket zsírsavakká alakítják, majd ezekből széndioxid és víz keletkezése mellett energiát nyernek. Amennyiben a mentesítés során ezen eljárást szeretnénk alkalmazni, gyorsíthatjuk úgy a technológiát, hogy az élőlények által kiválasztott enzimeket (peroxidázt, dioxidázt és hidrolázt) közvetlenül juttatjuk a tisztítandó közegbe, így számos további előnyhöz is juthatunk: Az alkalmazott technológia lényege tehát, hogy nem élő szervezeteket (baktériumokat)
hanem élő szervezetekből kivont enzimkészítményeket (Enzimmix) alkalmaz a szénhidrogén
szennyezések kémiai kötéseinek megbontására. A természetben is lassan végbemenő degradációs folyamatokat az enzimek katalizáló hatásuknál fogva nagyságrendekkel felgyorsítják

Ex situ off site kármentesítés (talajcserés technológia):

A technológia előnyei:
az enzim-katalizált folyamatok nagy reakciósebessége
az enzim a baktériumokkal ellentétben
- nem érzékeny a toxikus vegyületekre
- nem érzékeny a lebontandó szénhidrogén vegyület koncentrációjára
a konkurens baktériumok nem rontják egymás hatékonyságát
baktérium mutáció nem fordulhat elő
tápanyag adagolás nem szükséges
kevésbé érzékeny a talaj áteresztő képességére és homogenitására
kevésbé érzékeny a szennyeződések talajbeli eloszlásának egyenetlenségére
az összes lehetséges technológia közül általában a leggyorsabb


Hatásnövelt biokémiai kármentesítés (enzimes technológia):
A szénhidrogénnel szennyezett talajt mentesíthetjük talajcserével. A talajcsere során a szennyezett földtani közeg kitermelésre kerül és a keletkezett kubatúra hiányt tiszta földdel pótolják. A kitermelt szennyezett talajt a területről elszállítják és az ártalmatlanítást, erre engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepeken komposztálással, mikrobiológiai lebontással vagy termikus kezeléssel végzik.

Kockázatelemzések

 • Környezeti kockázatelemzés

Cégünk a hatósággal és a megrendelővel folytatott egyeztetéseket követően vállalja, műszaki
szoftverei segítségével, szennyezett területek humán-egészségügyi kockázatelemzését.
A program módszerei az US EPA kockázatelemzési irányelvein (expozícióbecslés, toxicitás
felmérés, kockázatbecslés) alapulnak (Risc Assessment Guidance for Superfund - US EPA,
1989). A kvantitatív kockázati mérőszámok azt segítik, hogy az egyén, a társadalom esetleges
sérülése és a környezet károsodása objektív módon megítélhetővé váljon, másrészről, hogy a
hatósági szabályozás könnyen érthető és kezelhető mérőszámok alapján történjen. A kockázat
felmérés ezen komponensek - környezet (természeti, társadalmi), közvetítő közeg (fizikai,
kémiai) és anyag (kémiai, toxikológiai) - specifikus értékelését jelenti.


Felülettisztítás

A módszerrel eltávolíthatók:
A BOOS Biologiai szubsztanciók tudományos kutatóintézet által kifejlesztett felülettisztítási
technológia kül- és beltéri felületek, berendezések szennyeződéseit a szennyeződés jellegének megfelelően speciális eljárással távolítja el, gépi úton, porlasztott enzimkivonattal. Az eljárás során az alapfelület nem sérül meg, veszélyes hulladék nem keletkezik.
Az iparban sok esetben fontos a szerves anyagoktól mentes felület. Pácolás, festés, karbantartás előtt el kell távolítani a zsírokat, olajokat a felületről. Cégünk vállalja a különböző szennyezett felületek gyors és hatékony tisztítását.

 • enyvek,
 • olajok,
 • zsírok,
 • kõolaj és kõolaj termékek, maradékok,
 • bitumenes anyagok,
 • korróziós rétegek,
 • viaszok,
 • nyomdafestékek,
 • szilikonok,
 • élelmiszer maradványok,
 • sütõipari leégések.
 • Hatékony felülettisztítási technológia


Levegőtisztaság-védelmi alap- és változásjelentés készítése,
Légszennyezés mértéke jelentés készítése, légszenynyező pontforrás engedélyeztetéséhez szükséges kérelem összeállítása, levegőterhelési díj számítása, hulladék jelentés készítése
Környezetvédelmi képviselet
Anyagmérleg és üzemi veszélyes hulladékgyűjtő hely üzemeltetési szabályzatának készítése, aktualizálása; hulladék nyilvántartás és hulladékgyűjtő helyek működtetésének felügyelete és szükség szerinti módosítása
Környezetvédelmi szabályzatok kidolgozása:
Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése:
Megbízó termelés-szervezési, fejlesztési elképzeléseinek, terveinek környezetvédelmi szempontból történő véleményezése és javaslattétel a műszakilag megfelelő megoldásokra.


Amennyiben felkeltettük érdeklődését részletes felvilágosításért forduljon a cég ügyvezetőjéhez

Maczkó Róbert
ügyvezető


Telefon: +36 30/ 475-83-11

Fax: 06/42-400-959
web címek:www.eastlimit.hu
e-mail:info@eastlimit.hu